Godziny otwarcia: Pn-Pt: 7:00 – 20:00 Sb: 7:00 – 18:00 Nd: 10:00-17:00

Karta Podarunkowa

RegulaminREGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

PSB „MRÓWKA” Słomniki§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

Wydawca – Spółka Yommix Michał Janicki sp.j. z siedzibą w Słomnikach (32-090) przy ulicy S. Żeromskiego 1e, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez SAD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIESCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000351548, REGON 121181440, NIP 6821742450, uczestniczący w sieci PSB „MRÓWKA”;

Sklep –znajdujący się w Słomnikach przy ulicy S. Żeromskiego 1e oraz S. Żeromskiego 1d, sklep, w którym Wydawca prowadzi działalność gospodarczą tj. sklep PSB „MRÓWKA” .

Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI – karta stanowiąca odpowiednik bonu towarowego – wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepie PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI w kwocie dostępnego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

Nabywca – osoba, która w Sklepie dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI o odpowiedniej wartości;

Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI, który przedstawia ją do realizacji w Sklepie;

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie;

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Kart Podarunkowych PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI oraz do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI Nabywcy może być dokonane wyłącznie w Sklepie.

2.Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI oraz do realizacji Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI w Sklepie w okresie ważności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI.

3.Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z ust. 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI.

4.Wydanie Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI Nabywcy nie stanowi sprzedaży w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

5.Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI nie może zostać nabyta przy użyciu innej Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI.

6.Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania nabycia i wydania Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI. Na prośbę Nabywcy informację o terminie ważności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI można umieścić na tej Karcie. Okres ważności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI nie może zostać przedłużony.

7.Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.

8.Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

9.Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.

10.Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI po jej wydaniu Nabywcy.

11.Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI:

-może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie,

-nie podlega wymianie na środki pieniężne,

-posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana,

-może być zrealizowana przez każdego jej posiadacza.

12.Przez nabycie Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

§ 3. ZASADY REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI

1.Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI może być zrealizowana wyłącznie w okresie jej ważności.

2.Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI podlega realizacji wyłącznie w Sklepie.

3.Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI poprzez przedstawienie jej personelowi Sklepu oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem płatności za Towary.

4.Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Sklepu Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI do realizacji oraz odbiór w Sklepie Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI w takim zakresie, w jakim użycie Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

5.W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI przekracza wartość Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej z ceny Towarów oraz wartości Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI.

6.Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, w przypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI jest niższa niż wartości Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI.

7.Karta Podarunkowa PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI uprawnia Użytkownika do dokonania jedno lub wielorazowych zakupów z jej wykorzystaniem w wysokości równej lub przekraczającej środki na Karcie Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI będzie odejmowana od znajdujących się na niej środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Karcie Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI lub upływu daty ważności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI.

8.W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych z Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

9.Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie nieuszkodzone Karty Podarunkowe PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. W związku z tym Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI w następujących przypadkach:

upływu terminu ważności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI;

uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI;

uszkodzenia Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Karcie Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI danych.

§ 4. ZASADY ZWROTÓW

1.Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI nie podlegają zwrotowi. Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI podlegają jedynie wymianie na inne Towary o wartości równej lub wyższej, zgodnie z obowiązującymi w Sklepie zasadami wymiany Towarów.

2.Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI podlegają zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Towarów w zakresie niezgodności towaru z umową w rozumieniu i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3.W przypadku zwrotu Towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru. Sześciomiesięczny termin ważności nowej Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI liczony będzie od dnia jej wydania.

§ 5. REKLAMACJE

1.Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI, w tym z ich realizacją, będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę w siedzibie Wydawcy.

2.Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu.

3.Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny, numer Karty Podarunkowej PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI, datę jej nabycia i wydania przez Wydawcę oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

4.Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

§ 6. DANE OSOBOWE

1.Administratorem danych osobowych Nabywców, przetwarzanych w związku z realizacją umowy o Kartę Podarunkową PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI, jest Spółka Yommix Michał Janicki sp.j. z siedzibą w Słomnikach (32-090) przy ulicy S. Żeromskiego 1e, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez SAD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRÓDMIESCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS 0000351548, REGON 121181440, NIP 6821742450.

2.Wydawca przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Nabywców odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

3.Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z uprawnień, określonych w niniejszym Regulaminie. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z ww. uprawnień.

4.Nabywcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i żądania usunięcia.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące bonów towarowych.

2.Niniejszy Regulamin Kart Podarunkowych PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI dostępny jest w Sklepie oraz na stronie internetowej http://mrowkaslomniki.pl/karty-podarunkowe .

3.Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę. Nowy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w sklepach oraz na stronie internetowej http://mrowkaslomniki.pl/karty-podarunkowe z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych PSB „MRÓWKA” SŁOMNIKI, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 -12 – 2020 roku.

Gwarancja jakości
naszych produktów

Zakupy w systemie
ratalnym

Oferujemy zakupy
telefoniczne

Transport
na terenie całej Polski

Słomniki
Żeromskiego 1E, 32-090 Słomniki
Telefon: 123880800
E-mail: bok@yommix.com.pl