Godziny otwarcia: Pn-Pt: 7:00 – 20:00 Sb: 7:00 – 18:00 Nd: 10:00-17:00

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu #Mikołaj22

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursu #Mikołaj22 (zwanym dalej Konkursem) organizowanym na profilu Facebook oraz Instagram PSB Mrówka Słomniki pod adresem https://www.facebook.com/PSBMrowkaSlomniki oraz https://www.instagram.com/mrowka_slomniki/

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Yommix Michał Janicki s.j., ul. Żeromskiego 1e, 32-090 Słomniki, numer NIP 682-175-24-50 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do niego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego Regulaminu.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy administrowany przez serwis Facebook oraz Instagram.

4. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin przyjmuje do wiadomości, że serwis Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za jego realizację, prawidłowy przebieg i przekazanie nagród. Ewentualne roszczenia wynikające z przeprowadzenia Konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora.

5. Wszelkie informacje udostępniane w ramach Konkursu, w tym dane osobowe Uczestnik przekazuje Organizatorowi, a nie serwisowi serwis Facebook oraz Instagram. Informacje pozyskane przez Organizatora będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

§2 Zasady konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna (dalej zwana Uczestnikiem), która łącznie spełnia następujące warunki:

a. jest osobą pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych

b. opublikuje w Czasie Trwania Konkursu co najmniej jedno Zgłoszenie Konkursowe na Profilu PSB Mrówka Słomniki lub Mrówka Słomniki

c. zamieszkuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d. nie jest pracownikiem Organizatora, ani nie jest spokrewniona z pracownikami Organizatora;

e. spełniła warunki określone w Regulaminie oraz zaakceptowała jego postanowienia

f. wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

g. posiada aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram

2. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa na adres poczty elektronicznej: joanna.palka@yommix.com.pl

3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora (dalej zwana Komisją Konkursową). Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie wyboru Uczestników, którzy otrzymają nagrody główne, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu.

4. Konkurs rozpocznie się w dniu 6 grudnia 2022 roku, a zakończy w dniu 24 grudnia 2022 roku.

5. Zadaniem konkursowym jest zamieszczenie zdjęcia zrobionego w naszym sklepie PSB Mrówka Słomniki, ul Żeromskiego 1e, 32-090 Słomniki na parterze na fotelu w przygotowanej do tego aranżacji Bożonarodzeniowej opatrzonego hasztagiem #Mikołaj22 oraz napisanie jaki oryginalny prezent przyniósł wam Mikołaj. Każdy Uczestnik może zamieścić dowolną liczbę zdjęć.

6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i charakter materiałów zamieszczonych przez Uczestników. Zamieszczenie przez Uczestnika komentarza jest równoznaczne ze złożeniem zapewnienia, iż nie narusza to przepisów prawa i praw osób trzecich oraz, że Uczestnik jest uprawniony do dysponowania w odpowiednim zakresie autorskich praw majątkowych do komentarza będącego utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Niedozwolone jest zamieszczanie przez Uczestników w ramach Konkursu treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, w tym w szczególności:

a. obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy,

b. naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,

c. propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,

d. naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste,

e. charakterze pornograficznym.

9. W przypadku stwierdzenia, że doszło do naruszenia postanowień Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie i niezwłocznego usunięcia zamieszczonego przez niego komentarza.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony aplikacji przez serwis Instagram.

12. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Uczestnik nie uzyskuje prawa do nagrody wyłącznie z tytułu samej rejestracji w Konkursie.

13. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu w całości oraz zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza również, że spełnia wszystkie warunki Regulaminu oraz wyraża zgodę na dostęp do publicznych informacji uprawniają go do udziału udostępnianych w Profilu.

14. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców wśród pierwszej dziesiątki zdjęć z największą liczbą reakcji w ciągu siedmiu dni od momentu zakończenia Konkursu. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na profilu „PSB Mrówka Słomniki” w serwisie Facebook oraz Instagram.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny informując Uczestników o zmianach za pośrednictwem profilu PSB Mrówka Słomniki. Zmiany są skuteczne z momentem ich opublikowania. Organizator zastrzega sobie również prawo zmiany zasad prowadzenia konkursu w trakcie jego trwania, a także jego zakończenia bez wyłaniania Zwycięzców.

§3 Dane osobowe

1. Organizator nie przetwarza żadnych innych danych osobowych Uczestników poza danymi pobieranymi przy rejestracji za pośrednictwem aplikacji konkursowej, tj. imię nazwisko, e-mail oraz dodatkowych danych osobowych wskazanych w dalszej części Regulaminu, które zostaną przekazane przez Zwycięzców w celu odebrania i wykorzystania nagród. Organizator będzie miał prawo udostępnienia danych osobowych osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji Konkursu w celu: (I) realizacji Konkursu, (II) wyłonienia Zwycięzców Konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) zebrania opinii od Uczestników o przeprowadzonym Konkursie, (V) wysyłania e-mailem informacji związanych z Konkursem.

2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu poprawnego przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagród.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Uczestnika Konkursu oraz/lub Zwycięzcę jak również zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez e-mail

5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

6. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

§4 Nagrody

1. Organizator zapewnia w Konkursie następujące nagrody:

Trzy sztuki: – Bony podarunkowe o wartości 100 złotych każdy do wykorzystania w sklepach PSB Mrówka Słomniki

2. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród lub zamiany jej na inną nagrodę.

3. Organizator po wyłonieniu przez Komisję Konkursową Zwycięzców skontaktuje się z nimi za pomocą kanałów dostępu udostępnionych przez Instagram w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

4. Warunkiem otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę jest odpowiedź na powiadomienie o wygranej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wysłania powiadomienia przez Organizatora i podanie w odpowiedzi następujących danych osobowych:

- swoje imię i nazwisko,

- nr telefonu kontaktowego

- adres na który mają zostać wysłane nagrody.

5. W przypadku, gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Uczestnikiem, któremu przyznano prawo do nagród wskazanych w ust. 1 pkt a) lub b) powyżej, w szczególności jeżeli ma on zastrzeżony dostęp mailowy przez stronę Facebook oraz Instagram lub nie otrzyma w terminie 7 (siedmiu) dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody innej osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Uczestnika adresu do korespondencji.

7. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po doręczeniu nagrody osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Jeżeli Uczestnikowi, o którym mowa powyżej przyznano jedną z nagród głównych, Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi wybranemu przez Komisję Konkursową na zasadach zgodnych z niniejszym Regulaminem.

8. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną przekazane w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora danych, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zagubienie przesyłki przez firmę przewozową.

§5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje czy uwagi dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu lub jego organizacji Uczestnicy mogą zgłaszać do dnia 31 stycznia 2023 roku, wyłącznie w formie mailowej na adres: joanna.palka@yommix.com.pl .

2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora, w tym Przewodniczącego Komisji wybranego przez członków komisji ze swojego grona.

4. Wszelkie reklamacje czy uwagi zgłoszone przez Uczestników w sposób określony w punkcie poprzedzającym będą rozwiązywane i rozstrzygane przez Komisję w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich doręczenia.

5. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

§6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: joanna.palka@yommix.com.pl

2. Odpowiedzi Uczestnikom będą udzielane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.

3. Niniejszy Regulamin udostępniony jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na PSB Mrówka Słomniki na Facebooku oraz Instagramie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego.


Gwarancja jakości
naszych produktów

Zakupy w systemie
ratalnym

Oferujemy zakupy
telefoniczne

Transport
na terenie całej Polski

Słomniki
Żeromskiego 1E, 32-090 Słomniki
Telefon: 123880800
E-mail: bok@yommix.com.pl